$ git clone https://github.com/cilynx/rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.3.1_27678.20180430_COEX20180427-5959

$ sudo dkms add ./rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.3.1_27678.20180430_COEX20180427-5959

$ sudo dkms install -m rtl88x2bu -v 5.3.1

$ sudo modprobe 88x2bu

 

[ Fast Install ]

$ git clone https://github.com/cilynx/rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.3.1_27678.20180430_COEX20180427-5959; sudo dkms add ./rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.3.1_27678.20180430_COEX20180427-5959; sudo dkms install -m rtl88x2bu -v 5.3.1; sudo modprobe 88x2bu;

'MEMO' 카테고리의 다른 글

CTF 풀 때 도움 되는 사이트 정리  (0) 2020.04.13
우분투 초기 세팅하는 것들  (0) 2020.04.09
iptime 3000U Network Drive Install  (0) 2020.04.07
pypy3 Install  (0) 2020.03.22
Ubuntu Firewall Setup  (0) 2020.03.22
HTTP → HTTP Redirect  (0) 2020.03.22

+ Recent posts